2

پیک نیک با بطری شراب سفید ، چمن مصنوعی

Playground in a park on the "Costa Verde" ("Green Coast") in Miraflores, Lima, Peru

پروژه چمن مصنوعی زمین بازی در پارک در لیما ، پرو