1

قرار دادن زمین چمنزار سبز ، آنها را از چمن چمن جدا کنید